Nei´s Wiktor Af Giresta

SEVCH - DKV18 - DKK18 - DEH-SGDO19 - CIE

Wiktor er født d. 15/12 2013, opvokset i Sverige hos Kennel Nei, v/ Jesper og Anna-Lena Nei. Wiktor er svensk vildspors champion (SE VCH) og er brugt på almen jagt.

Wiktor er avls godkendt i Sverige, men GDH Sverige og GDH DK ikke har samme regler for avl, så derfor var der et par ting der skulle på plads hvis der skulle være mulighed for at få Basis+ stambog på hvalpe født i DK, det tog sin tid og derfor har vores 1. kuld ikke Basis+ stambog.

Wiktor skulle bestå en jagtlig vurdering da et resultat som SEVCH ikke i DK er gældende som en "jagt prøve" d. 3/2 2018 bestod Wiktor  - Resultatet kan læses længere nede på siden.

Siden efteråret 2018 er flere af de nordiske prøver hvor der skydes over hund blevet godkendt som "jagtlig vurdering" i GDH DK, bla. SE VCH

Wiktor begyndte straks på ringtræning da han kom til DK, han er ikke udstillet meget i Sverige og var ikke tryk ved denne "leg" da vi fik ham, vi har haft ham med på Internationale udstillinger i DK og i Holland med super resultater

Sverige 2015: Godkendt Championat SE VCH

Danmark 2018: 2 x BIR, 2 x BIM, 11 x Excellent, 8 x med CK, 1 x R.NCAC, 4 x CACIB, 1 x R.CACIB - Dansk Vinder 2018 - DKK Race vinder 2018 - På kun 13 udstillinger i DK

Holland 2018: BOB, vinder Holland CUP, 2 x Excellent, 1 x CAC, 1 x CACIB, 1 x R.CAC og 1 x R.CACIB.

Resultater fra 2019 og 2020 se mere under resultater

Juni 2020 - Tildelt titlen International Udstillings Champion

Stamtavle m.m.

Wiktor:

HD: A

AD: Ej kendt

PRA: Bære

Højde: 58 cm

Brystmål 78 cm

Parring med Wiktor

Wiktor 2018

Wiktor har pt 31 afkom i DK, avls matador grænsen er fra 1/1-21 nu på 36 hvalpe, så der er mulighed for en parring med en dansk tæve, skriv eller ring for en snak.

Wiktor kan benyttes i avlen af udenlandske tæver, ved interesse send en mail med oplysninger på tæven.

 

Jagtlig vurdering resultat

Jagtlig vurdering:

Den 3. februar 2018 har klubben for Gamle Danske Hønsehunde, jagtlig vurderet nedenstående hund.


SE14878/2014 Nei's Wiktor Af Giresta på arealer omkring Logslundsvej 8,
Wiktor slippes på brak/stub i passende vind. Wiktor har nogle fine slag i vinden. Wiktor prøves i ca. 15 min og bevarer indtrykket. Wiktor er rolig under og efter skud
SE14878/2014 Nei's Wiktor Af Giresta er godkendt.


Den jagtlige vurdering er foretaget af:
Karsten Nygaard og René Hansen

Nei´s Wiktor Af Giresta - Historien

Wiktor, sommer 2018

Wiktor er født d. 15/12 2013, opvokset i Sverige hos Kennel Nei v/ Jesper og Anna-Lena Nei. Wiktor er svensk vildspors champion (SE VCH) og er brugt på almen jagt.

Kort historie om hvordan Wiktor kom til DK og blev her.

Kennel Logslund, avler af SIF, købte i 2016 en hvalp hos Jesper og Anna-Lena, Nei´s Tex Af Ängsö aka Dalton, efter "mødet" med Dalton, set og mærket det væsen og temperament som han har, set på stamtavlen at dette er ny blod til avlen af GDH i DK, var det meget oplagt at høre om det kunne lade sig gøre at parre vores SIF med Wiktor, meget snak og skriveri sammen endte med at vi skulle møde og hilse på Jesper og Wiktor til den internationale hundeudstilling MYDOG 2018 i Gøteborg. Omkring en ½ time efter vi havde mødt Jesper fik vi overdraget Wiktor med ordene, "I kan jo lige så godt tage ham med hjem nu, så er han der når hun kommer i løb" som sagt så gjort, Wiktor har det bedste sind, vi kom hurtigt til at holde utroligt meget af ham og kort efter han kom til vores gård løb han frit omkring sammen med SIF, ham kunne vi jo umuligt sende retur til Sverige...Vi fik gang i "forhandlingen" med Jesper og en aftale kom i stand så jeg i dag er ejer af Wiktor.

Nei´s Wiktor Af Giresta

Wiktor was born December 15, 2013, raised in Sweden with Kennel Nei, v / Jesper and Anna-Lena Nei. Wiktor is Swedish wild-track champion (SE VCH) and is used for general hunting.

Wiktor is breeding approved in Sweden, GDH Sweden and GDH DK do not have the same rules for breeding, so therefore there were a few things that should be in place if there should be the possibility to get Basis + studbook on puppies born in DK, it took time and therefore our 1st litter does not have Basic + pedigree.

Wiktor should pass a hunting assessment, a result SE VCH does not apply in DK as a "hunting test" on 3/28/08 Wiktor passed - The result can be read further down the page.

Since autumn 2018, several of the Nordic hunting trials where shots are triggered are approved as "hunting assessment" in GDH DK, among other. SE VCH

Wiktor immediately started ring training when he came to DK, he is not exhibited much in Sweden and he was not pressured by this "play" when we got him.
We participated in International exhibitions in DK and in Holland with super results

Sweden 2015: Approved Champion SE VCH

Denmark 2018: 2 x BOB, 2 x BOS, 11 x Excellent, 8 x with CK, 1 x R.NCAC, 4 x CACIB, 1 x R.CACIB - Danish winner 2018 - DKK Race winner 2018 - At only 13 exhibitions in DK

Netherlands 2018: BOB, wins Netherlands CUP, 2 x Excellent, 1 x CAC, 1 x CACIB, 1 x R.CAC and 1 x R.CACIB. Missing 1 foreign CACIB he is International Show Champion.

Results from 2019 and 2020 look more at results

June 2020 - Awarded the title of International Show Champion

Pedigree etc.

Wiktor as puppy

Wiktor:

HD: A

AD: Not known

PRA: Carry

Height: 58 cm

Breast size 78 cm

Breeding with Wiktor

Wiktor can be used in the breeding of foreign bitches, by interest send an email with information on the bitch.

Hunting test results

Wiktor - test 2018

On 3 February 2018 the Club for Old Danish Pointing Dogs.


SE14878 / 2014 Nei's Wiktor Af Giresta on land around Logslundsvej 8,
Wiktor released on set / stub in suitable wind. Wiktor has some nice blows in the wind. Wiktor is tested for approx. 15 minutes and retain the impression. Wiktor is calm during and after shots
SE14878 / 2014 No's Wiktor Af Giresta is approved.

Nei´s Wiktor Af Giresta - The story

Wiktor in Sweden

Wiktor was born December 15, 2013, raised in Sweden with Kennel Nei v / Jesper and Anna-Lena Nei. Wiktor is Swedish wild-track champion (SE VCH) and is used for general hunting.

Brief history of how Wiktor came to DK and stayed here.

Kennel Logslund, breeder of SIF, they bought in 2016 a puppy from Jesper and Anna-Lena, Nei's Tex By Ängsö aka Dalton, after the "meeting" with Dalton, seen and felt the creature and temperament he has, seen on the pedigree this is new blood for the breeding of GDH in DK, it was very obvious to hear if it was possible to mate our SIF with Wiktor, much talk and writing together ended up having to meet Jesper and Wiktor at the international dog show MYDOG 2018 in Gothenburg. About ½ hour after we had met Jesper we were handed over Wiktor with the words, "You might as well take him home now, then he is there when she comes in maturity" as said so done, Wiktor has the best mind, we quickly got to love him a lot and shortly after he came to our farm he ran freely together with SIF, we could not possibly send back to Sweden ... We got started in the "negotiation" with Jesper and i got An agreement so I am today the owner of Wiktor.